Innovationsnetværk for Sikkerhed – Inno-Sec (2019-2020)

Videnbro for hele Danmark

Innovationsnetværk Danmark yder medfinansiering til et antal innovationsnetværk på fag- og teknologiområder, hvor Danmark har væsentlige forsknings-og erhvervsmæssige kompetencer. Netværkene skal gennem fælles aktiviteter – herunder nationale og internationale samarbejdsprojekter – sikre en tættere og mere direkte kontakt mellem virksomheder og videninstitutioner såsom universiteter, godkendte teknologiske serviceinstitutter og andre forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Innovationsnetværkene er en landsdækkende platform for at fremme relationer og dialog mellem virksomheder og videninstitutioner og udvikler og vedligeholder således videnbroer i hele Danmark. Anvendelsen af forskningsbaseret viden i erhvervslivet og den offentlige sektor øges dermed, så aktørerne i fælleskab medvirker til at udnytte mulighederne i nye teknologiske landevindinger og bidrage til vækst og værdi for samfunde.

Nyttiggørelse af forskning – bidrag til vækst og samfundsudvikling

De nationale Innovationsnetværk forventes at bringe relevante aktører sammen og
dermed understøtte udvikling af innovative og bedre løsninger på væsentlige erhvervs- og samfundsmæssige udfordringer.

Innovationsnetværkene forventes at spille ind i de temaer, som er formuleret i FORSK2025. FORSK2025-kataloget indeholder fremtidens løfterige forskningsområder, som de ses fra erhvervsliv, organisationer, ministerier, videninstitutioner og en bred kreds af øvrige interessenter.

Der er 19 temaer i kataloget samlet under 4 hovedområder:

  • Nye teknologiske muligheder
  • Grøn vækst
  • Bedre sundhed
  • Mennesker og samfund

Som eksempel under førstnævnte hovedområde forventes etablering af ny forskningsinfrastruktur i forbindelse med European Spallation Source (ESS) i Lund at skabe helt særlige muligheder for opbygning af forsknings- og erhvervsmæssige styrkepositioner.

Relevante innovationsnetværk forventes at bidrage hertil og beskrive dette i ansøgningen.
Tilsvarende forventes relevante Innovationsnetværk at bidrage til digitaliseringen af
danske virksomheder i tråd med regeringens Strategi for Danmarks Digitale Vækst og
løfte dagsordenen fra andre relevante regeringsstrategier og beskrive dette i deres ansøgning.

Forenkling, sammenhæng og konsolidering

Innovationsnetværkene udgør én af nøglerne til at skabe en større sammenhæng i innovationsindsatsen. Innovationsnetværkene samler forskere, virksomheder og offentlige
myndigheder på tværs af institutioner og faggrupper, og de faciliterer vidensspredning,
forskningssamarbejde, teknologiudvikling og innovationsprojekter.

Derfor ønsker regeringen også i henhold til strategien for forskning og innovation at
innovationsnetværkene sammentænkes med eksisterende nationale og regionale klynge- og netværksaktiviteter. Dermed kan stærke og konsoliderede innovationsnetværk bidrage til at forenkle erhvervsfremmeindsatsen og skabe sammenhængende og koordinerede, nationale indsatser på tværs af aktører.
Der vil derfor blive lagt vægt på, at de innovationsnetværk, der støttes, bidrager til en
enkel og overskuelig innovationsnetværksstruktur, til national sammenhæng og koordinering inden for deres respektive områder samt til opnåelse af kritisk masse, hvad angår sekretariatsressourcer, aktiviteter og virksomhedsdeltagelse.

På den baggrund opfordres potentielle ansøgere og andre interessenter til at afstemme
virkefelterne for de foreslåede innovationsnetværk. Beslægtede organisationer og relevante forsknings- og uddannelsesinstitutioner kan med fordel finde sammen for i fællesskab at ansøge om et innovationsnetværk – og dermed koordinere og udvide deres
videnbro-aktiviteter.

Styrelsens bevillinger skal støtte den fortsatte udvikling af allerede etablerede og landsdækkende innovationsnetværk.

Ansøgere af innovationsnetværk forventes at være i stand til at skabe synergi med
supplerende bevillinger, som dækker andre behov hos målgrupperne end innovationsnetværksbevillingen, såsom forretningsudvikling, eksportstøtte, regional investeringsfremme og virksomhedssamarbejde.