SITEOBSERVER

Projektperiode

1.januar 2022 – 31. december 2022

Bevilget pulje

415.000 DKK

Hør nærmere

Hvis du er interesseret I at høre nærmere omkring innovationsprojektet “Satellite-based intelligence for critical infrastructure monitoring and management (SITEOBSERVER)”, er du meget velkommen til at kontakte Anders på anders@censec.dk eller +45 52 13 15 42

Projektbeskrivelse

Satellite-based intelligence for critical infrastructure monitoring and management (SITEOBSERVER)

Projektet bidrager til at definere de konkrete overvågningsbehov og problemstillinger blandt aktører i Danmark, som arbejder med kritisk infrastruktur, og til at identificere nye muligheder for at inddrage de nyeste datakilder og nyeste analytiske metoder til at adressere disse behov. Desuden vil projektet identificere hvorledes danske teknologivirksomheder kan bidrage med relevant teknologi, som kan understøtte udviklingen/implementering af integrerede beslutningsstøtte redskaber, heriblandt udvikling af early‐warning‐systemer og droneteknologi.

Projektet vil lægge hovedvægten på satellitbaserede platforme heriblandt anvendelse af både SAR og optisk data, men vil også inddrage andre frie datakilder hvor relevant, heriblandt f.eks. SDFE ortofotos og skråfotos.

Databehovet vil primært blive understøttet gennem frie og åbne data fra Sentinel satellitterne, men for at bygge bro, og perspektivere, til mulighederne tilvejebragt gennem nye, mere tidslige og højtopløselige kommercielle satellitdata, er det helt centralt også at inddrage denne type data i begrænset omfang. Kommercielle satellitdataudbydere, heriblandt Airbus og Capella Space, forventes at yde medfinansiering til projektet.

Det er intentionen at prototypen afprøvet gennem projektet efterfølgende skal videreudvikles til konkrete serviceydelser, som kan understøtte hele den danske sikkerheds‐ og forsvarsindustri, og aktører, som arbejder med kritisk infrastruktur, og finansieringsmulighederne for dette vil ligeledes blive afdækket.

Projektet indeholder følgende aktiviteter:

  1. Indledende online workshop (webinar). Her vil relevante nationale aktører og eksperter indenfor kritisk infrastruktur, sikkerhed og forsvar diskutere behov, muligheder og potentialer.
  2. På baggrund af den indledende workshop afholdes minimum 5 individuelle 1:1 møder med relevante virksomheder for at afdække konkrete behov og identificere muligheder samt udviklingspotentiale.
  3. På baggrund af de høstede erfaringer gennem hovedaktivitet 1 og 2 udvikles og demonstreres en prototype platform.
  4. En synteseberetning (max 10 sider) vil sammenfatte konklusioner, samt præsentere relevante use‐case scenarier i en dansk kontekst for anvendelse af nye satellitbaserede systemer til overvågning af kritisk infrastruktur, med henblik på at opstille nye konkrete forretningsmuligheder for udvikling af satellitbaserede overvågningsservices samt anvendelse af afledt data og tjenester.
  5. Afsluttende webinar. Her vil kernekonklusionerne, heriblandt den udviklede service blive sammenfattet og præsenteret, som et udgangspunkt til en diskussion blandt relevante virksomheder og aktører omkring strategiske perspektiver og fortsatte udviklingsmuligheder.
Projektleder
Virksomhedsdeltagere